รางวัลเพื่อความยุติธรรม

เกาหลีเหนือ

Image of North Korea Flag

ส่วนที่

ส่วนที่

บทนำ

01

เพื่อเป็นการสนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศในการขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรม (RFJ, Rewards for Justice) ของกระทรวงการต่างประเทศจึงได้เสนอรางวัลสูงสุดถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การระงับกลไกทางการเงินของบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างที่สนับสนุนเกาหลีเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยการฟอกเงิน การส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยไปยังเกาหลีเหนือ กิจกรรมทางไซเบอร์ตามที่ระบุไว้และการกระทำที่สนับสนุนการเพิ่มจำนวนของ อาวุธทำลายล้างสูง (WMD).

Watch

นอกเหนือสิ่งอื่นใด ทางกระทรวงกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้:

Weapons Sales and Shipments

การขายอาวุธและการจัดส่ง:

RFJ กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกอาวุธที่เกี่ยวข้องกับการทหารและวัตถุอื่น ๆ จากเกาหลีเหนือไปยังหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งรวมถึงการขนส่งวัตถุดังกล่าวออกจากเกาหลีเหนืออีกด้วย

Cyber Operations

การดำเนินงานทางไซเบอร์:

RFJ กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่พยายามจะสร้างบ่อนทำลายความมั่นคงทางไซเบอร์ ซึ่งรวมไปถึงสถาบันทางการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลทั่วโลกที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือ

Shipping containers

การขนย้ายสินค้าทางเรือ:

RFJ กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการขนย้ายถ่านหินทางเรือซึ่งมีจุดเริ่มต้นในเกาหลีเหนือ หรือน้ำมันดิบหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ถูกส่งไปยังเกาหลีเหนือทางเรือ

North Korean Labor

แรงงานเกาหลีเหนือ:

RFJ กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนชาวเกาหลีเหนือที่ถูกส่งออกนอกประเทศเกาหลีเหนือ เพื่อทำงานหาเงินให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและบุคคลที่ว่าจ้างบุคคลกลุ่มนี้หรือดำเนินการอื่นใดในการอำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมดังกล่าวนอกเกาหลีเหนือ

Money Laundering

การฟอกเงิน:

RFJ กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เป็นไปเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเงิน รวมถึงเงินเสมือน (virtual currency) ที่เกี่ยวข้องกับประเทศหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ รวมถึงบัญชีธนาคารใด ๆ ในต่างประเทศซึ่งเกาหลีเหนือใช้ประโยชน์หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเกาหลีเหนือ เช่นเดียวกับบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นบังหน้าเพื่อดำเนินงานในนามของเกาหลีเหนือและมีการเข้าถึงระบบการเงินระหว่างประเทศ

Drugs and Counter

ยาเสพติดและการปลอมแปลง:

RFJ กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด การปลอมแปลงสินค้าหรือเงินตรา และการลักลอบขนเงินสดจำนวนมากที่สนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือ

Luxury

สินค้าฟุ่มเฟือย:

RFJ กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งหรือการโอนย้ายสินค้าฟุ่มเฟือยไปยัง DPRK (เกาหลีเหนือ) ซึ่งอาจรวมถึงรถยนต์หรูหรา, เสื้อผ้าดีไซเนอร์, เครื่องประดับ, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, บุหรี่, น้ำหอม หรือรายการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันและเป็นไปเพื่อชนชั้นสูงระดับปกครอง

Human Rights Abuses

การละเมิดสิทธิมนุษยชน:

RFJ กำลังมองหาข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงที่กระทำโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ

computers on a desk

Information

02

ทางกระทรวงได้รับอำนาจเป็นการเฉพาะในการมอบเงินรางวัลสูงสุดถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การระงับกลไกทางการเงินของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามที่ระบุไว้ใน มาตรา 104 (a) และ 104 (b) (1) ของมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือและกฎหมายเพิ่มเติมเชิงนโยบายปี 2016 (NKSPEA, North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act) มาตรา 104 (a) ของ NKSPEA ที่ครอบคลุมการดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่:

01

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมนำเข้า ส่งออกหรือส่งออกซ้ำสินค้า บริการหรือเทคโนโลยีใด ๆ ไปยัง เข้าไปใน หรือจากเกาหลีเหนือที่ได้รับการควบคุมเพื่อการส่งออกโดยสหรัฐอเมริกาเนื่องจากการใช้สินค้า บริการ หรือเทคโนโลยีดังกล่าวสำหรับอาวุธทำลายล้างสูงหรือระบบการจัดส่งสำหรับอาวุธดังกล่าวและมีส่วนช่วยในการใช้ การพัฒนา การผลิต การครอบครอง หรือการได้มาโดยบุคคลใด ๆ ของอาวุธนิวเคลียร์ รังสี เคมี หรือชีวภาพ หรืออุปกรณ์ หรือระบบที่ออกแบบทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อส่งมอบอาวุธดังกล่าว

02

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมให้การฝึกอบรม คำแนะนำ หรือบริการหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ หรือทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต การบำรุงรักษา หรือการใช้อาวุธ อุปกรณ์ หรือระบบดังกล่าวเพื่อนำเข้า ส่งออก หรือส่งออกซ้ำไปยัง เข้าไปใน หรือจากเกาหลีเหนือ

03

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อม นำเข้า ส่งออก หรือส่งออกซ้ำสินค้าฟุ่มเฟือยไปยังหรือเข้าไปในเกาหลีเหนือ

04

กระทำโดยรู้เท่าทัน มีส่วนร่วม รับผิดชอบ หรืออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ

05

กระทำโดยรู้เท่าทัน มีส่วนร่วม รับผิดชอบ หรืออำนวยความสะดวกในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ

06

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน การปลอมแปลงสินค้าหรือเงินตรา การลักลอบนำเข้าเงินสดจำนวนมาก หรือการค้ายาเสพติดที่สนับสนุนรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือบุคคลที่ทำหน้าที่แทนหรือในนามของรัฐบาลนั้น

07

กระทำโดยรู้เท่าทัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญที่เป็นบ่อนทำลายความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ผ่านการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบกับบุคคล รัฐบาลต่างชาติหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในนามของรัฐบาลเกาหลีเหนือ

08

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมขาย จัดหา หรือโอนโลหะ กราไฟต์ โลหะดิบหรือกึ่งสำเร็จรูปหรืออลูมิเนียม เหล็ก ถ่านหิน หรือซอฟต์แวร์มีค่าจำนวนมากไปยังหรือจากรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือบุคคลใด ๆ ที่ทำหน้าที่แทนหรือในนามของรัฐบาลนั้นสำหรับการใช้งานโดยหรือในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและระบบการจัดส่งสำหรับอาวุธดังกล่าว กิจกรรมการเพิ่มปริมาณอื่น ๆ พรรคคนงานเกาหลี กองกำลังติดอาวุธ ความมั่นคงภายใน หรือกิจกรรมข่าวกรองหรือการดำเนินการและการบำรุงรักษาค่ายกักกันการเมือง หรือค่ายแรงงานบังคับรวมถึงการกระทำนอกเกาหลีเหนืออีกด้วย

09

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมในการนำเข้า ส่งออก หรือส่งต่อไปยังหรือส่งต่อจากเกาหลีเหนือ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือสิ่งของหรือบริการสนับสนุนด้านการทหาร (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน 22 U.S.C. § 2794)

10

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมในการซื้อหรือได้รับสินค้าจากเกาหลีเหนือ ไม่ว่าจะเป็นทองคำ แร่ไทเทเนียม แร่วาเนเดียม ทองแดง เงิน นิกเกิล สังกะสี หรือแร่ธาตุที่หายากในปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญ

11

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมในการขายหรือโอนย้ายจรวด การขนส่งทางอากาศ หรือนํ้ามันอากาศยานในปริมาณมากอย่างมีนัยสำคัญ (ยกเว้นการใช้เพื่อเครื่องบินโดยสารพลเรือนนอกเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะที่เป็นไปเพื่อการใช้ระหว่างเที่ยวบินไปยังเกาหลีเหนือหรือเที่ยวบินขากลับ)

12

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงหรือวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ การให้บริการเกี่ยวกับเชื้อเพลิงหรือ การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่สำคัญหรือธุรกรรมในการดำเนินการหรือบำรุงรักษาเรือหรือเครื่องบินที่อยู่ภายใต้คำสั่งของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือที่เป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจภายใต้คำสั่งของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

13

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมในการรับประกัน ลงทะเบียน อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน ต่อประกันภัยหรือการลงทะเบียนสำหรับเรือที่เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือ ยกเว้นที่ได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

14

กระทำโดยรู้เท่าทันทั้งทางตรงและทางอ้อมในการรักษาบัญชีคู่สัญญา(ตามที่ระบุไว้ใน 22 U.S.C. § 9221a(d)(1)) กับสถาบันการเงินใด ๆ ของเกาหลีเหนือ ยกเว้นที่ได้รับการอนุมัติโดยเฉพาะจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ หรือ

15

มีความพยายามโดยรู้เท่าทันในการมีส่วนร่วมกับการดำเนินการใด ๆ ตามที่อธิบายไว้ในวรรค (1) ถึง (14)

มาตรา 104 (b)(1) ของ NKSPEA ครอบคลุมการดำเนินการโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่:
cargo ship

การดำเนินงานทางไซเบอร์

03

นอกจากนี้กระทรวงยังได้รับอนุญาตให้เสนอรางวัลมูลค่าสูงถึง $5 ล้านสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การระบุตัวตนของบุคคลใด ๆ ที่อยู่ภายใต้คำสั่งหรือการควบคุมของรัฐบาลเกาหลีเหนือ ที่ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการละเมิดพระราชบัญญัติการฉ้อโกงและการละเมิดคอมพิวเตอร์ (“CFAA”, Computer Fraud and Abuse Act), 18 USC § 1030 กระทรวงกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวที่ละเมิด CFAA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสนใจในการดำเนินการเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับ:

01

การบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตในคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนโดยมีเจตนาที่จะขโมยข้อมูล

02

การส่งมัลแวร์ทำลายล้าง

03

การเผยแพร่และการใช้แรนซัมแวร์

04

การส่งภัยคุกคามที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ที่จะได้รับข้อมูลจากหรือร้องขอบางสิ่งที่มีมูลค่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยมีเจตนาที่จะรีดไถจากบุคคลหรือหน่วยงานหรือสิ่งของมีค่าใด ๆ ตามที่ห้ามโดย 18 U.S.C. §§ 1030 (a)(2), (a)(3), (a)(5) และ (a)(7)

โปสเตอร์

04

เพื่อเป็นการสนับสนุนความพยายามระหว่างประเทศในการขัดขวางกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือ โครงการรางวัลเพื่อความยุติธรรม (RFJ, Rewards for Justice) ของกระทรวงการต่างประเทศจึงได้เสนอรางวัลสูงสุดถึง 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การระงับกลไกทางการเงินของบุคคลที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างที่สนับสนุนเกาหลีเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยการฟอกเงิน การส่งออกสินค้าฟุ่มเฟือยไปยังเกาหลีเหนือ กิจกรรมทางไซเบอร์ตามที่ระบุไว้และการกระทำที่สนับสนุนการเพิ่มจำนวนของ อาวุธทำลายล้างสูง (WMD).

Please open your Telegram app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Signal app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Line app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Please open your Viber app to submit a tip

the number is +1 (540) 760-5089

Skip to content